دیگه برای لباسایی که تو ویترین مغازه می بینم حسرت نمی خورم

دیگه برای لباسایی که تو ویترین مغازه می بینم حسرت نمی خورم

مصــاحبه اختصاصی

با سمیه یوسف زاده

جدیدترین رکوردار وب سایت دکتر کرمانی